Εκτελωνισμός αυτοκινήτου

Αυτοκίνητα

Ανθέλετε να μάθετε πόσο ακριβώς θα σας κοστίσει η εισαγωγή του αυτοκίνητου ή της μηχανής που επιθυμείτε να αποκτήσετε επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την φόρμα εκτελωνισμού.
Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε άμεσα για το ακριβές κόστος και να διεκπεραιώσουμε όλες της απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγωγή στην χωρά μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία για την εισαγωγή αυτοκινήτων στο παρακάτω κείμενο.

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Εισαγωγή

Πρόσωπα (αλλο δαποί ή Έλληνες) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα,δηλαδή έχουν εδώ τη συνήθη κατοικία τους και μεταφέρουν στη χώρα μαςόχημα, ταξινομημένο ή μη σε άλλο κράτος, δεν έχουν δικαίωμα να τοκυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, πριν από την καταβολή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και την έκδοσηπιστοποιητικού, για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγησηελληνικών πινακίδων.

Η διαδικασία που ακολουθείται και ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισμούτων οφειλόμενων επιβαρύνσεων περιγράφεται παρακάτω.

Διαδικασία

Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 /Α/22-11-01), άρθρα 120, 128, 129, 130, 136,137, 140
Νόμος 3583/2007 (Φ.Ε.Κ.142/Α/28-6-07), άρθρο 1
Νόμος 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-3-10), άρθρο 17
Νόμος 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-10), άρθρο 87
Νόμος 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06-05-2010), άρθρο 4
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/17-12-2010), άρθρο 8
Νόμος 4110/2013 (Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/23-1-2013), άρθρο 21

Υποβολή Δ.Α.Ο.

Οχήματα προερχόμενα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Κοινοτικά Οχήματα)
Υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) στην αρμόδια ΤελωνειακήΑρχή. Υπόχρεος στη δήλωση αυτή είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης τωνοχημάτων ή ο νόμιμος
αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.

Για τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στηντελωνειακή αρχή του πρώτου τόπου προορισμού (τόπος πρώτηςεκφόρτωσης).
Για τα οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στηνπλησιέστερη τελωνειακή αρχή κατά την είσοδο στη χώρα.

Στη Δ.Α.Ο. δηλώνεται ο παραλήπτης/ιδιοκτήτης του οχήματος, τα στοιχείατου οχήματος και ο τόπος προορισμού, με βάση τον οποίο, προσδιορίζεται ηαρμόδια τελωνειακή αρχή (τελωνείο προορισμού) στην οποία θαβεβαιωθούν και θα καταβληθούν οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις.
Επιπλέον, η Δ.Α.Ο. δύναται να κατατίθεται ηλεκτρονικά σε προγενέστεροχρόνο για γνωστοποίηση της αναμενόμενης άφιξης στις τελωνειακές αρχές,στο πληροφορικό σύστημα τελωνείων icisnet από πιστοποιημένους χρήστες.

Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής

Κοινοτικά Οχήματα

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδιατελωνειακή αρχή, το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα απόαυτόν της άφιξης του οχήματος, Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση καικαταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες
Για οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες τηρούνται διατυπώσειςεισαγωγής και καταβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικέςεπιβαρύνσεις. Το τέλος ταξινόμησης, μπορεί να καταβληθεί, είτεταυτόχρονα με την καταβολή των λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεωνεισαγωγής με την κατάθεση της Διασάφησης Εισαγωγής για ανάλωση, είτετο αργότερο μέχρι την
15η μέρα από την ημερομηνία της ανάλωσης με την υποβολή ΕιδικήςΔήλωσης.

Σημείωση: Στην περίπτωση, κατά την οποία ο τελωνισμός δενπραγματοποιείται στο Τελωνείο εισόδου, αλλά σε άλλο Τελωνείο στοεσωτερικό της χώρας, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά την άφιξή τουστο πρώτο ελληνικό Τελωνείο, οφείλει να ακολουθήσει την κατά τηντελωνειακή νομοθεσία προβλεπόμενη διαδικασία διαμετακόμισης μεταυτόχρονη καταβολή ανάλογης εγγύησης, ώστε να εξασφαλισθεί ητελωνειακή επιτήρηση μέχρι το Τελωνείο Προορισμού.

Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα τελωνισμού στα Τελωνεία Εισόδου που βρίσκονται στα χερσαία σύνορα.

Βεβαίωση και Κα ταβολή Φορολογικών Ε πιβαρύνσεων

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται ανά κατηγορίαοχήματος, ανάλογα με την προέλευσή του είναι οι εξής:

Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καινούργια

1. Τέλος Ταξινόμησης
2. Φόρος πολυτελείας ( επιβάλλεται σε επιβατικά αυτοκίνητα με τιμήχονδρικής πώλησης από 20.000 ευρώ και άνω)
3. Φ.Π.Α.

Μεταχειρισμένα

1. Τέλος ταξινόμησης
2. Φόρος πολυτελείας (επιβάλλεται σε επιβατικά αυτοκίνητα με τιμήχονδρικής πώλησης μετά την απομείωση λόγω παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων από 20.000 ευρώ και άνω)

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες

1. Εισαγωγικός δασμός
2. Φ.Π.Α.
3. Τέλος ταξινόμηση
4. Φόρος πολυτελείας (επιβατικά αυτοκίνητα καινούργια & μεταχειρισμένα ως άνω)

Έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

Μετά την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στις ΥπηρεσίεςΜεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τηνταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση πινακίδων.

Παρατηρήσεις

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 137 του Ν.2960/01.
Η μετακίνηση του αυτοκινήτου από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλοτόπο δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής.
Τα κοινοτικά οχήματα δύνανται να παραμένουν προσωρινά στο εσωτερικότης χώρας χωρίς να απαιτείται η καταβολή του τέλους ταξινόμησης. Για τηχορήγηση της προσωρινής αυτής απαλλαγής από την καταβολή του τέλουςταξινόμησης εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι και οι προϋποθέσεις πουπροβλέπονται από τις διατάξεις του τελωνειακού καθεστώτος τηςπροσωρινής εισαγωγής .
Απαλλαγές και διευκολύνσεις προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες(μετοικούντες, ανάπηρους κ.α.)

Δασμοφορολογικές Επιβαρύνσεις Επιβατικών Αυτοκινήτων

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και ο τρόπος διαμόρφωσης τηςφορολογητέας αξίας, ανά κατηγορία οχήματος, περιγράφονται παρακάτω.
Επιβατικά Αυτοκίνητα Ι.Χ.
Τέλος Ταξινόμησης

Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α/22-11-01), άρθρα 121, 126, 127
Νόμος 3156/2003 (Φ.Ε.Κ.157 Α/25-6-03), άρθρο 27
Νόμος 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. 249 Α/ 30-10-03), άρθρο 21
Νόμος 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142 Α/28-6-07), άρθρο 1
Νόμος 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α/29-1-07), άρθρο 29
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ.212/Α/17-12-2010), άρθρο 8
Νόμος 3943/2011 (Φ.Ε.Κ.66/Α/31-03-2011), άρθρο 30
Νόμος 4211/2013 (Φ.Ε.Κ. 256/Α΄/28-11-2013), άρθρο 5o

Το τέλος ταξινόμησης για επιβατικά οχήματα της δασμολογικής κλάσης87.03 προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Φορολογητέα Αξία

Συντελεστές τέλους Ταξινόμησης

Το ύψος των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, προσδιορίζεται μεβάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα των αυτοκινήτων και τηναντιρρυπαντική τους τεχνολογία.
Οι συντελεστές αυτοί, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανά κοινοτικήΟδηγία ή Κανονισμό που ισχύουν από 01/01/2011:

Οι συντελεστές αυτοί, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα

Κυλινδρισμός Κινητήρα EURO 6
Προδιαγραφές των
Κανονισμών715/2007
& 692/2008
EURO 5
Προδιαγραφές της
Οδηγίας:
98/69/ΕΚ φάσηΒ
EURO 1,2,3,4
Προδιαγραφές των Οδηγιών :
98/69/ΕΚ φάσηΑ΄,
94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ,
89/458/ΕΟΚ &88/76/ΕΟΚ
Συμβατικής
Τεχνολογίας
Μέχρι 900 κ.ε. 5% 14% 24% 37%
Από 901-1400 κ.ε. 12% 27% 49% 66%
Από 1401-1600 κ.ε. 20% 45% 95% 128%
Από 1601-1800 κ.ε. 30% 56% 129% 148%
Από 1801-2000 κ.ε. 40% 83% 216% 266%
Από 2001 κ.ε.και πάνω 50% 142% 334% 346%


Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Οι παραπάνω συντελεστές εισπράττονται μειωμένοι κατά 50%, προκειμένουγια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Υβριδικά - Ηλεκτροκίνητα

Τα υβριδικά αυτοκίνητα με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικήςτεχνολογίας της Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή μεταγενέστερης, καθώς και ταηλεκτροκίνητα, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

Φορολογητέα Αξία

Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης τωνεπιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτωστοιχείων:

 • Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο τουαυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτήπροκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδιαΤελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων,συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτούεξοπλισμού.

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγήκαι έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατάτο χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.

Τα ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων,ανάλογα με την κατηγορία
αμαξώματος και την ηλικία , ανά εξάμηνο και έτος, καθορίζονται ως εξής:

 

 

ΕΤΗ

4Χ4

(SUV – ATV)

ΧΑΤΣΜΠΑΚ

ΣΕΝΤΑΝ

ΚΑΜΠΡΙΟ

ΚΟΥΠΕ -

ΡΟΟΥΝΤΣΤΕΡ

ΟΧΗΜΑΤΑΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ

(MPV)

0,5

10%

8%

12%

11%

9%

8%

1

20%

17%

25%

23%

18%

16%

1,5

30%

25%

37%

34%

27%

25%

2

34%

29%

40%

37%

31%

28%

2,5

37%

32%

44%

40%

34%

32%

3

43%

37%

49%

43%

37%

36%

3,5

49%

42%

53%

45%

39%

39%

4

54%

48%

58%

52%

44%

44%

4,5

58%

53%

63%

58%

49%

49%

5

60%

57%

68%

63%

53%

54%

5,5

63%

61%

71%

66%

57%

58%

6

66%

64%

73%

69%

61%

61%

6,5

69%

67%

75%

71%

64%

64%

7

71%

69%

77%

73%

67%

67%

7,5

74%

72%

79%

76%

69%

70%

8

76%

74%

81%

77%

72%

72%

8,5

77%

76%

82%

79%

74%

74%

9

79%

78%

83%

81%

76%

76%

9,5

81%

79%

85%

82%

77%

78%

10

82%

81%

86%

83%

79%

79%

10,5

83%

82%

87%

84%

80%

81%

11

84%

83%

87%

85%

82%

82%

11,5

85%

84%

88%

86%

83%

83%

12

86%

85%

89%

87%

84%

84%

12,5

87%

86%

90%

88%

85%

85%

13

88%

87%

90%

88%

86%

86%

13,5

88%

87%

90%

89%

86%

87%

14

89%

88%

90%

89%

87%

87%

14,5

89%

88%

91%

90%

88%

88%

15

90%

89%

91%

90%

88%

88%

15,5

90%

90%

91%

90%

89%

89%

16

95%

95%

95%

95%

95%

95%


Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρωποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετραπου έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσειδιανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.

Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, ορίζεται στις δεκαπέντεχιλιάδες (15.000). Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και τηςαπομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δενδύναται να υπερβαίνει το 95%.

 • Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.

Παραδείγματα

1. Παραδείγματα υπολογισμού μείωσης της φορολογητέας αξίας λόγωδιανυθέντων χιλιομέτρων.

 • Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο διετίας με 36.000 διανυθένταχιλιόμετρα.
  Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τη διετία: 15.000*2= 30.000. Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-30.000 = 6.000.
  Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 6.000/500*0,30= 3,6%
 • Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 18 μηνών με 36.000διανυθέντα χιλιόμετρα. Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τους 18μήνες: (18*15.000)/12= 22.500.
  Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-22.500 = 13.500.
  Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 13.500/500*0,30 = 8,1%

2. Παραδείγματα υπολογισμού τέλους ταξινόμησης

 • Έστω, καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή χονδρικής πώλησης12.608 ευρώ, κυλινδρισμό κινητήρα 1796 κ.ε., EURO 5, προερχόμενο απόχώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπολογισμός Τέλους Ταξινόμησης

Αξία
12.608 €
Έξοδα μεταφοράς καιασφάλισης
510 €
*ενδεικτικά
Σύνολο φορολογητέας αξίας
13.118 €
Συντελεστής τέλουςταξινόμησης
30%
Τέλος Ταξινόμησης
13.118* 30% = 3.935,40 €
 Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο σεντάν, με τιμή χονδρικής πώλησης €25.000, EURO 5 με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας23/9/2012 και θέσης σε ανάλωση 04/06/2014, διανυθέντα χιλιόμετρα27.049, κυλινδρισμό κινητήρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χώρα τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

Υπολογισμός Τέλους Ταξινόμησης

Απομείωση αξίας σύμφωνα με την κατηγορία αμαξώματοςκαι την ηλικία
Μήνες κυκλοφορίας: 21 (20 μήνες + 11ημέρες)

Συντελεστής κατηγορίας αμαξώματος σεντάν για 21 μήνες κυκλοφορίας από τους διαθέσιμους πίνακες:37%
25.000 - (25.000*37%)= 15.750

Ποσοστό απομείωσης αξίας λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πλέον του μέσου όρου
Μ.Ο. χλμ για 21 μήνες: (21*15.000)/12=26.250
Επιπλέον χλμ: 27.049-26.250 = 799
Συντελεστής μείωσης 799/500*0,30 = 0,47%
Αξία (μετά την απομείωση γιαμεταχειρισμένα αυτοκίνητα)

15.750 - (15.750*0,47%) = 15.676
Έξοδα μεταφοράς καιασφάλισης: 510 €
*ενδεικτικά

Σύνολο φορολογητέας αξίας: 16.186 €

Συντελεστής τέλουςταξινόμησης: 40%

Τέλος Ταξινόμησης: 16.186 * 40% = 6.474,40 €

Επαναταξινόμηση

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP, ταοποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονταιστην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους απότα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μεσκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία,απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.

Δικαιολογητικά

Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος στην ξένη χώρα

Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από την οποίαπροκύπτει:
η ημερομηνία ταξινόμησης και κυκλοφορίας στη χώρα μας, καθώς και οαριθμός κυκλοφορίας του και η ημερομηνία διαγραφής αυτού από ταμητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο τύπος του κινητήρα, ο τύπος του καυσίμου, ο αριθμός πλαισίου και οκυλινδρισμός του κινητήρα, το εργοστάσιο /η μάρκα και ο τύπος του οχήματος, τα στοιχεία κατόχου του οχήματος.

Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στη χώρα μας ή τουπιστοποιητικού ταξινόμησης αυτού
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία θα δηλώνει ταστοιχεία ταυτότητας του αυτοκινήτου και τον αριθμό κυκλοφορίας τουστη χώρα μας και στο εξωτερικό και ότι το παραλαμβανόμενοπαραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, όχημα,είναι το ίδιο αυτοκίνητο με εκείνο που είχε προηγούμενα ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην ημεδαπή.

Εισαγωγικός Δασμός

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται από τρίτες προς τηνΕυρωπαϊκή Ένωση χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% επί τηςδασμολογητέας αξίας. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες ο δασμός αυτός μπορεί να είναιμειωμένος ή μηδενικός.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Μεταφορικά Μέσα

Για σκοπούς Φ.Π.Α. «μεταφορικά μέσα» θεωρούνται τα χερσαία οχήματα μεκινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή άνω των 7,2 KW τα οποία προορίζονται γιαμεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες

Τα εισαγόμενα στην Ελλάδα από τρίτες χώρες επιβατικά οχήματαεπιβαρύνονται με συντελεστή Φ.Π.Α.
23% επί της φορολογητέας αξίας. Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α.(φορολογητέα αξία), αποτελεί η δασμολογητέα αξία προσαυξημένη με τοποσό των δασμών και φόρων που οφείλονται εντός ή εκτός της χώρας(εκτός από το τέλος ταξινόμησης και τον Φ.Π.Α.) και των παρεπομένωντης εισαγωγής εξόδων, όπως έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης, έξοδαφόρτωσης και εκφόρτωσης κ.λ.π. υπό την προϋπόθεση ότι δενπεριλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία

Για τα προερχόμενα από άλλες Κοινοτικές χώρες

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., είναι καινούργιαδηλ κατά την παράδοσή τους (πώληση)

1. έχουν διανύσει λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα ή
2. δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη θέση τους σε πρώτηκυκλοφορία,

επιβαρύνονται στην Ελλάδα με συντελεστή Φ.Π.Α. (23%). Βάσηυπολογισμού του Φ.Π.Α. (φορολογητέα
αξία), αποτελεί η αξία αγοράς, η οποία προκύπτει από το τιμολόγιοαγοράς, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή ή λοιπά έξοδα πουσυνδέονται άμεσα με την αγορά αυτή και με τα οποία επιβαρύνει οπρομηθευτής των αγαθών τον αγοραστή καθώς και κάθε είδους φόρους πουεισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (εκτός από το τέλοςταξινόμησης και τον Φ.Π.Α.).

Σε περίπτωση που για τα καινούργια οχήματα ο Φ.Π.Α. έχει καταβληθείαπό τον αγοραστή και στο Κράτος-Μέλος αγοράς, χορηγείται σε αυτόν,κατόπιν αιτήσεώς του από το Ελληνικό Τελωνείο, στον οποίο καταβάλλει τοΦ.Π.Α., βεβαίωση για την καταβολή αυτή προκειμένου να διεκδικήσει τηνεπιστροφή του Φ.Π.Α. που κατέβαλε στο Κράτος - Μέλος αγοράς (εφόσονβεβαίως προβλέπεται κάτι τέτοιο από την εσωτερική νομοθεσία τουκράτους αυτού).

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., είναι μεταχειρισμένα, έχουν διανύσει δηλαδή, κατά την παράδοσή τους (πώληση)

1. έχουν διανύσει περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα και

2. έχουν παρέλθει περισσότεροι από έξι (6) μήνες, από τη θέση τους σεπρώτη κυκλοφορία,

δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα αγοράς τουαυτοκινήτου.

Όταν ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα πωλητής είναι ιδιώτης και για τηνπώληση συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό, απαιτείται η θεώρησή του απόΕλληνική Προξενική Αρχή, παρουσία του αγοραστή στο Κράτος - Μέλος τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται η πώληση.

Δικαιολογητικά

Ενδεικτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει ναπροσκομιστούν κατά τον τελωνισμό, τόσο για την επιλογή του συντελεστήτέλους ταξινόμησης, όσο και τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας,είναι τα εξής:

 • Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ή άλλος τίτλος κυριότητας
 • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας (προκειμένου για μεταχειρισμέναοχήματα)
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησηςέγκρισης τύπου για τη διαπίστωση της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί εκ κατασκευής το όχημα.
 • Δ.Α.Ο. (αντίτυπο για τον παραλήπτη)

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για τονπροσδιορισμό του τέλους ταξινόμησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή,ανάλογα με την αντιμετωπιζόμενη κάθε φορά περίπτωση (το είδος τουοχήματος, τον τρόπο μεταφοράς κ.τ.λ.)

Ειδικός φόρος πολυτελείας

Νομική Βάση

Νόμος 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-3-10), άρθρο 17
Νόμος 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-10), άρθρο 87
Νόμος 3845/2010 (Φ.Ε.Κ.65/Α/06-05-2010), άρθρο 4
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ.212/Α΄/17-12-2010), άρθρο 8
Νόμος 4110/2013 (Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/23-1-2013), άρθρο 21
Νόμος 4211/2013 (Φ.Ε.Κ. 256/Α΄/28-11-2013), άρθρο 6ο

Φόρος πολυτελείας επιβάλλεται στα επιβατικά αυτοκίνητα τηςδασμολογικής κλάσης 87.03, καθώς και στα αυτοκίνητα τύπου JEEP τηςδασμολογικής κλάσης 87.04.
Το ποσοστό του ειδικού φόρου πολυτελείας ορίζεται ως εξής:

Καινούρια

Τιμή χονδρικής πώλησηςαυτοκινήτου από τονκατασκευαστή οίκο

Μεταχειρισμένα

Τιμή χονδρικής πώλησηςαυτοκινήτου από τονκατασκευαστή οίκο, αφούμειωθεί λόγω παλαιότητας καιδιανυθέντων χιλιομέτρων

Ποσοστό

από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ: 10%
άνω των 22.000 ευρώ μέχρι και 28.000 ευρώ: 30%
άνω των 28.000 ευρώ: 40%

Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126του Ν2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α)
Ο φόρος πολυτελείας δεν επιβάλλεται σε κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα ταοποία έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσηςπριν από τις 4/03/2010.

Εξαιρέσεις

Από τον φόρο πολυτελείας της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται ταεπιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίαςχρήσης (ΤΑΧΙ), καθώς και τα αυτοκινούμενο τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οινεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων (κλούβες) και τααυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους της δασμολογικήςκλάσης 87.03 (διπλοκάμπινα) της πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01.


Παράδειγμα

Έστω, καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή χονδρικής πώλησης €28.608 ευρώ, κυλινδρισμό κινητήρα 1796 κ.ε., EURO 5, προερχόμενο απόχώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τιμή χονδρικής πώλησης: € 28.608,00

Ναύλα και ασφάλιστρα (τιμολόγιο): €510,00

Φορολογητέα αξία για την επιβολήτου τέλους ταξινόμησης & του Φόρου Πολυτελείας: € 29.118,00

Ειδικός Φόρος Πολυτελείας: 40% Χ 29.118,00 = € 11.647,20

Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο (σενταν), με τιμή χονδρικήςπώλησης €25.000, EURO 5, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23/9/2012 και θέσης σε ανάλωση 04/06/2014, διανυθέντα χιλιόμετρα 17.049, κυλινδρισμό κινητήρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τιμή χονδρικής πώλησης: €25.000,00

- Απομείωση αξίας*: 37% Χ €25.000 €9.250

Αξία μετά την απομείωση σύμφωνα με την κατηγορίααμαξώματος και τηνηλικία €25.000-€9.250=€15.750

Ποσοστό απομείωσης λόγω χιλιομέτρων: Μ.Ο. χλμ.(21μήνες*15.000)/12=26.250

Επιπλέον χιλιόμετρα: 27.049 – 26.250 = 799

Συντελεστής Μείωσης: 799/500*0,30 = 0,47%

Αξία μετά την απομείωση λόγω ηλικίας κατηγορίαςαμαξώματος και διανυθέντων χιλιομέτρων 15.750-(15.750*0,47%) €15.676

Άρα η αξία βάσει της οποίας υπολογίζεται ο φόρος πολυτελείας είναι€15.676 < €20.000, ως εκ τούτου το αυτοκίνητο δεν υπόκειται σε φόρο πολυτελείας.

Επιβατικά Αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΧΙ)

Για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφέςτης Οδηγίας 94/12 ΕΚ ή μεταγενέστερης, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίαςχρήσης, καταβάλλεται το 13% του τέλους ταξινόμησης για τα όμοια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ..

Για επιβατικά αυτοκίνητα με προδιαγραφές της οδηγίας 91/441 ΕΟΚ και παλαιοτέρων ή συμβατικής τεχνολογίας καταβάλλεται το 50% του τέλους ταξινόμησης για όμοια αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίαςεπιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ..

Παρατήρηση

Για τυχόν περιορισμούς στην ταξινόμηση επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίεςτου Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Εξαίρεση από τον φόρο πολυτελείας

Τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ), εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας.

Αποχαρακτηρισμός

Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εφόσον αποχαρακτηρίζονταικαι τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετίααπό τον τελωνισμό τους, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύτων μειωμένων φόρων που κατέβαλαν και εκείνων που ισχύουν κατά τοχρόνο του τελωνισμού τους ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικάστοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο. Μετά την παρέλευσηπενταετίας από τον τελωνισμό τους, ως δημόσιας χρήσης δεν οφείλεταιδιαφορά τέλους, αλλά καταβάλλεται ποσό ίσο με τα ετήσια τέληκυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης

Τέλος Ταξινόμησης Φορτηγών

Τέλος Ταξινόμησης & Φόρος Πολυτελείας Οχημάτων ΠολλαπλώνΧρήσεων(Διπλοκάμπινα)
Τέλος Ταξινόμησης Τρικύκλων / Τετρακύκλων
Φορτηγά
Νόμος 2960/2001, άρθρα 123,126
Νόμος 3156/2003, άρθρο 27
Τέλος Ταξινόμησης Φορτηγών

Τα φορτηγά αυτοκίνητα, πλην του τύπου JEEP και οι βάσεις τους της δ.κ.87.04 που πληρούν τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/542/ΕΟΚ φάση Β΄ ή96/69/ΕΚ ή μεταγενέστερων υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

Α) Φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητακυλινδρισμού

α
β) Ανοικτά φορτηγά μικτού βάρους μέχρικαι 3,5 τόνους,

ανεξάρτητα κυλινδρισμού 7%

γ) Κλειστά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους:

Μέχρι και 900 κ.ε. 6%

Από 901 – 1400 κ.ε. 14%

Από 1401 – 1800 κ.ε. 18%

Από 1801 – 2000 κ.ε. 21%

Από 2001 κ.ε. και πάνω 26%

δ) Βάσεις των φορτηγών των προηγούμενωνπεριπτώσεων 5% για την περίπτωση (α)και 7% για τις περιπτώσεις (β) και (γ).

ε) Οι παραπάνω συντελεστές προσαυξάνονται κατά 30% προκειμένου γιαφορτηγά αυτοκίνητα που δεν πληρούν της προδιαγραφές των παραπάνω Οδηγιών.

στ) Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπήεπιβατικών αυτοκινήτων, τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφουποσοστά τέλους τριπλασιάζονται και υπολογίζονται επί τηςφορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά

ζ) Τα ανοικτά φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων που διασκευάζονται σεκλειστά υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

Κυλινδρισμός Κινητήρα Τ.Τ. (σε ευρώ)
Από 901 έως 1.400 κυβ. εκατοστά 733
Από 1.401 έως 1.800 κυβ. εκατοστά 1.027
Από 1.801 έως 2.000 κυβ. εκατοστά 1.467
Από 2.001 κυβ. εκατοστά και επάνω 2.347

 

η) Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά που προέρχονται από διασκευήελκυστήρων, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων), φορτηγών ψυγείων και ειδικών χρήσεων υποβάλλονται σετέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:

Μικτό βάρος Τ.Τ. (σε ευρώ)
Από 3,5 έως και 7,5 τόνους 1.000
Από 7,5 έως και 14 τόνους 1.800
Από 14 τόνους έως και πάνω 2.500

 

Όταν από την μετασκευή προκύπτει ανατρεπόμενο ή βυτιοφόρο όχημα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 500 ευρώ.
Εξαιρέσεις: Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά δεν υποβάλλονται σε τέλοςταξινόμησης

Φορολογητέα Αξία

Για τον επιβολή του τέλους ταξινόμησης, η φορολογητέα αξίαδιαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω
στοιχείων:

 • Την πράγματι πληρωθείσα αξία ή πληρωτέα αξία για τα καινούργιααυτοκίνητα. Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που καθορίζεται από την αρμόδιαΤελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή διαθέτει. Η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματιπληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμής αγοράς).
 • Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται
 • Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα, όπωςέξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισηςκαι μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.

  Τρίκυκλα – Τετράκυκλα
  Νόμος 2960/01, άρθρο 121, 123
  Νόμος 3156/03, άρθρο 27
  Νόμος 3583/07, άρθρο 1

  Τέλος Ταξινόμησης

  Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ήτετράκυκλα της δ.κ. 87.03 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τηςΟδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L 124 της
  9/5/2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας2002/51 ΕΚ ή μεταγενέστερης ορίζονται ως εξής:

  Κυλινδρισμός Κινητήρα
  Ποσοστό Τέλους
  Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών
  0%
  Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά
  5%
  Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά
  9%
  Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω
  15%
  Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ήτετράκυκλα της δ.κ. 87.04 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 (EEL 225 της
  10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίαςαυτής ή μεταγενέστερης ορίζονται ως εξής:

  Κυλινδρισμός Κινητήρα
  Ποσοστό Τέλους
  Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών
  0%
  Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά
  4%
  Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά
  8%
  Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω
  14%
  Οχήματα Πολλαπλών Χρήσεων (Διπλοκάμπινα)
  Νόμος 2960/01, άρθρα 121, 123
  Νόμος 3583/07, άρθρο 1
  Νόμος 3833/2010, άρθρο 17
  Νόμος 3842/2010, άρθρο 87
  Νόμος 3845/2010, άρθρο 4

Τέλος ταξινόμησης

Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, ανεξάρτητα από τηδασμολογική τους κατάταξη, που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτωνγια τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώροφόρτωσης εμπορευμάτων:

 φορολογούνται με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%), εφόσον τοεσωτερικό μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μεγαλύτερο του σαράντατοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού καιτου πίσω τροχού της ίδιας πλευράς, ανεξάρτητα από το φορτίο πουδύναται να μεταφέρουν.
 φορολογούνται με συντελεστή δέκα τέσσερα τοις εκατό (14%), εφόσοντο μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μικρότερο του σαράντα τοις εκατό(40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσωτροχού της ίδιας πλευράς και το φορτίο που δύνανται να μεταφέρουν είναιμεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) χιλιόγραμμων.

Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων προσαυξάνονται κατά30%, δηλαδή 9,1% και 18,2% αντίστοιχα, για αυτοκίνητα οχήματα των ανωτέρω περιπτώσεων που δεν πληρούν προδιαγραφές Οδηγιών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 φορολογούνται με τους αντίστοιχους συντελεστές των επιβατικών τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 121, μειούμενους κατά πενήντα τοις εκατό(50%), οι οποίοι σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτεροιτου εικοσιένα τοις εκατό (21%), εφόσον έχουν μήκος εξέδρας φόρτωσηςμικρότερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ τωνκέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου κάτω των 500 χιλιογράμμων, ως εξής:

Κυλινδρισμός
Κινητήρα
EURO 5/IVΠροδιαγραφέςτων κανονισμών
715/2007 &
692/2008
EURO 4/III
Προδιαγραφέςτης
Οδηγίας
98/69/ΕΚ φάσηΒ΄ ήμεταγενέστερης Οδηγίας φάσηΒ΄
EURO 1/I ,2/II &3/II
Προδιαγραφέςτων Οδηγιών
98/69/ΕΚ φάσηΑ΄
94/12/ΕΚ,91/441/ΕΟΚ,
89/458/ΕΟΚ & 88/76/ΕΟΚ
Συμβατικής τεχνολογίας
Μέχρι 900κ.ε. 21% 21% 21% 21%
Από 901-1400 κ.ε. 21% 21% 24,5% 33%
 Από 1401-1600 κ.ε.  21%  22,5%  47,5%  64%
 Από 1601-1800 κ.ε.  21%  28%  64,5%  74%
 Από 1801-2000 κ.ε.  21%  41,5%  108%  133%
 Από 2001 κ.ε.και
πάνω
 25%  71%  167%  173%

 

Φόρος πολυτελείας

Τα αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους τηςδασμολογικής κλάσης 87.03 (διπλοκάμπινα) της πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της παραγράφου1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 (α & β ως άνω παράγραφοι) εξαιρούνταιαπό τον φόρο πολυτελείας, ενώ στα οχήματα της παραγράφου (γ)επιβάλλεται φόρος πολυτελείας, όπως στα λοιπά επιβατικά.

Φορολογικές Αποθήκες Οχημάτων – Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές

Ν.2960/2001, άρθρα 134,135
Φ.31/13/3-6-03 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ 816/23-6-03 Τεύχος Β) Φ.32/14/3-6-03 Α.Υ.Ο.(Φ.Ε.Κ 816/23-6-03 Τεύχος Β) Φ.715/475/24-7-03 Ε.Δ.Υ.Ο. ΔΕΦΚ Δ 5041025ΕΞ2013/22-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 3058/Β΄/02-12-2013) ΔΕΦΚ Δ 5041026ΕΞ2013/22-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 3085/Β΄/04-12-2013) ΔΕΦΚ Δ 5030845ΕΞ2013/23-08-2013 (Φ.Ε.Κ. 2192/Β΄/05-09-2013)

Τα κοινοτικά οχήματα έχουν τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώςΦορολογικής Αποθήκης και για το διάστημα που παραμένουν στοκαθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του τέλους ταξινόμησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Τις φορολογικές αποθήκες κατέχουν ή χρησιμοποιούν Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές οι οποίοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβειάδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή να παραλαμβάνουν, να κατέχουνκαι να αποστέλουν στα πλαίσια του επιτηδεύματός τους οχήματα τα οποίαβρίσκονται σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής του τέλουςταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

Τελωνειακή Αποταμίευση
Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 άρθρα 98-113
Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 άρθρα 496-533
Τ.1460/10Γ0019/21-3-02 Α.Υ.Ο. ( Φ.Ε.Κ 468/15-4-02 Τεύχος Β) Τ.2130/22/50019/1-5-02 Ε.Δ.Υ.Ο.

Τα οχήματα Τρίτων Χωρών έχουν τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώςΤελωνειακής Αποταμίευσης με αναστολή των δασμοφορολογικώνεπιβαρύνσεων για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Συνοπτικός Πίνακας Δικαιολογητικών και Πιστοποίησης ΑντιρρυπαντικήςΤεχνολογίας Αυτοκινήτων
Οχημάτων Κ.Υ.Α. 5015968/2915/22-4-2009

Δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης οχήματος
2. Έγκριση Τύπου (Εθνική) οχήματος
3. Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου (Ε.Κ.) οχήματος
4. Πιστοποιητικό Καυσαερίων
5. Βεβαίωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών καιΕπικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
6. Άδεια κυκλοφορίας στην οποία αναγράφεται η Οδηγία αντιρρυπαντικήςτεχνολογίας που πληροί το όχημα.

Επιβατικά Οχήματα

Πιστοποίηση

Επιβατικά αυτοκίνητα πρώτουεδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/01

 • πιστοποιητικό Συμμόρφωσηςοχήματος και
 • έγκριση Τύπου (Εθνική) οχήματος ή
 • δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου(Ε.Κ.) οχήματος

Ειδικές περιπτώσεις

Πιστοποίηση

1. οχήματα παραγόμενα σε μικρέςσειρές, όπως αυτές ορίζονται στοΠαράρτημα XII της Οδηγίας 70/156 Ε.Ο.Κ., ως κάθε φορά ισχύει

 • πιστοποιητικό συμμόρφωσης και
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος

2. καινούργια οχήματα πουεισάγονται μεμονωμένα απότρίτες, προς την ΕυρωπαϊκήΈνωση, χώρες

 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματοςή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιεςυπηρεσίες του Υ.Μ.Ε.

3. μεταχειρισμένα οχήματα πουεισέρχονται στην ημεδαπή,ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης

 • άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ωςπερίπτωση (στ) για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμεναοχήματα από άλλα κράτη - μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και χώρες τουΕυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματοςή βεβαίωση από τις αρμόδιεςυπηρεσίες του ΥΜΕ, για ταπροερχόμενα οχήματα από τρίτη προςτην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, καθώς και για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμεναοχήματα από άλλα κράτη - μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και χώρες τουΕυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στηνάδεια κυκλοφορίας των οποίων δεν αναγράφεται Οδηγία αντιρρυπαντικήςτεχνολογίας

4. τροχόσπιτα και ασθενοφόραπου προέρχονται από διασκευήφορτηγών οχημάτων, για τα οποίαδεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμεναδικαιολογητικά, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης

 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος,ή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιεςυπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. επί της οποίας,εκτός της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα αναγράφεται, εντόςπαρενθέσεως, η αντίστοιχη Οδηγία

5. οχήματα πολλαπλών χρήσεων(διπλοκάμπινα) της περίπτωσης (ε)της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, πουκατατάσσονται στη δασμολογικήκλάση 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, για τα οποία δενέχουν εκδοθεί τα απαιτούμεναδικαιολογητικά

 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιεςυπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. επί της οποίας,εκτός της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα αναγράφεται, εντός παρενθέσεως, η αντίστοιχη Οδηγία

6. μεταχειρισμένα οχήματαπρώτης ταξινόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από το 2000

 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματοςή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιεςυπηρεσίες του Υ.Μ.Ε.

7. κάθε άλλη περίπτωσηοχημάτων για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα δικαιολογητικάως (α), (β), (γ)

 • βεβαίωση από τις αρμόδιεςυπηρεσίες του Υ.Μ.Ε.

Φορτηγά Οχήματα

 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματοςή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιεςυπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. ή
 • άδεια κυκλοφορίας στην οποία αναγράφεται η Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πουπληροί το όχημα.
Όνομα(*)
Invalid Input

Επώνυμος(*)
Invalid Input

Email
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Invalid Input

Ενδιαφέρομαι για
Invalid Input

Είστε άνθρωπος;
Invalid Input