Επενδυτικά αγαθά

Επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού (μηχανήματα, όργανα, συσκευές κλπ.) που εισάγονται στη χώρα μας από τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από:

το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
τον εισαγωγικό δασμό,

εφόσον τα παραπάνω αγαθά ανήκουν σε επιχείρηση (βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική κλπ.) που παύει οριστικά τη δραστηριότητά της στη χώρα όπου είναι εγκαταστημένη, προκειμένου να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα στη χώρα μας.