Απαλλαγές ΦΠΑ

Ορίζει το πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών από τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) καθώς και τους κανόνες εφαρμογής τους Οι περισσότερες από αυτές είναι απαλλαγές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, π.χ. χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη ή κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, προβλέπονται επίσης απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης, π.χ. ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή εξαγωγές αγαθών σε τρίτη χώρα. Οι απαλλαγές στην πλειοψηφία τους είναι υποχρεωτικές για τις χώρες της ΕΕ, ωστόσο, κάποιες από αυτές είναι προαιρετικές.